Saop

Sadržaj

www.apr.gov.rs  - Agencija za privredne registre
www.poreskauprava.gov.rs  - Poreska uprava Republike Srbije
www.pio.rs  - Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije
www.rfzo.rs  - Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije
www.nbs.rs - Narodna banka RS
webrzs.stat.gov.rs/WebSite - Republički zavod za statistiku
www.pks.rs  - Privredna komora Srbije
www.siepa.gov.rs  - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
www.nsz.gov.rs  - Nacionalna sluzba za zaposljavanje

www.edb.rs - Elektrodistribucija Beograd
www.infostan.co.rs - JKP Infostan, Beograd
www.stambeno.com - JP Gradsko Stambeno, Beograd

Ministarstva i ostale adrese...

Obavestenje

U cilju odrzavanja sajta, vrsi se redovno brisanje svih clanova koji nikada nisu bili prijavljeni (logovani) na forum.
29.04.2016. u 10:59:31 urrgb | Pregleda: 14 | Komentara: 0

Izvor: Beta

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsetio je građane koji sami plaćaju doprinos da od uplate za maj 2016. važe nove osnovice osiguranja.

Osnovice su smanjene za 6,4 odsto zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu.

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijal...
29.04.2016. u 10:56:35 urrgb | Pregleda: 14 | Komentara: 0

Izvor: B92

Generali Osiguranje Srbija prva je kompanija na našem finansijskom tržištu koja će klijentima ponuditi životno osiguranje povezano sa ulaganjem u investicione fondove.

Generali Osiguranje Srbija razvilo je inovativan i jedinstven proizvod na našem tržištu koji kombinuje klasičan vid životnog osiguranja sa ulaganjem u investicione fondove, tzv. „unit-linked proizvod“.

Generali Mozaik namenjen je klijentima ko...
28.04.2016. u 10:39:41 urrgb | Pregleda: 19 | Komentara: 0

Izvor: PU

Rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana ističe 16. maja 2016. godine

Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2015. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2015. godini   i to:

1. fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i
2. nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.
...
22.04.2016. u 14:05:37 urrgb | Pregleda: 47 | Komentara: 0

Izvor: Tanjug

Beograd - Dva javna poziva za dodelu kreditnih i bespovratnih sredstava početnicima u poslovanju, sa ukupnim fondom od 600 miliona dinara, raspisana su 20.04.2016. godine.

Cilj je pružanje podrške osnivanju novih preduzeća, podsticanja zapošljavanja i održivog i sveobuhvatnog razvoja.

Reč je o dva programa koji se realizuju u okviru Godine preduzetništva i koje Ministarstvo privrede sprovodi sa Fondom za r...
21.04.2016. u 08:03:11 urrgb | Pregleda: 55 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 3, mart 2016.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i poreska admi...
17.04.2016. u 13:11:53 urrgb | Pregleda: 35 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2016. godine, u odnosu na februar 2016. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u martu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2016. godine, u odnosu na pretho...
14.04.2016. u 17:46:41 urrgb | Pregleda: 52 | Komentara: 0

Izvor: mtt.gov.rs

U odredbi Zakona o turizmu koja definiše buduća pravila o određivanju naziva firmi došlo je do tehničke greške u redakturi koja će biti otklonjena, tako da će imena svojih objekata morati da menjaju samo oni ugostitelji u čijem se nazivu nalazi više od jedne delatnosti, izjavio je savetnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Aleksandar Denda.

Tehnička greška će, kako je najavio, biti otklonjena Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje ugostiteljske delatnosti koji stupa na snagu 14. aprila i niko od ugostitelj...
Pages: 1 2 3 ... 15

Saop

Kursna lista

- lista se menja svakog dana, osim vikendom,
izmedju 8h i 9h prepodne,
u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -

Sadrzaj:

Pitanja i odgovori Aktuelni podaci Poslovni savetnik Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS